Hoppa till sidans innehåll

TSK Stadgar


Antagna 1988-08-31 enl Sveriges Riksidrottsförbund

 

 

"Idrottens mål och inriktning"

 

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott ska utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

 

Hemort

Föreningen har sin hemort i Tingsryd

 

Medlemsskap

§ 1

Medlem intages i föreningen av föreningens huvud Styrelse efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av ordinarie Årsmöte.

Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller annan person att intaga medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse. Beslut, varigenom ansökan om medlemsskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas § RF:s stadgar.

 

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas u föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut omuteslutningfår inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redivisas samt anges anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på förskrivna avgifter.

 

Medlem

§ 4

 

Medlem

har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

 

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

 

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

 

har inte till rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 5

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

§ 6

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

Styrelsen

§ 7

 

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s vederbörande SF och dessa stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att

 

tillse att för föreningen bindande regler iakttas;

verkställa av Årsmötet fattade beslut;

planera, leda och fördela arbete inom föreningen;

ansvara för och förvalta föreningens medel;

och förbereda Årsmötet.

 

§  8

 

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte tre suppleanter.

 

§  9

 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22§ ibland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamotför tiden t o m nästföljande Årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerande ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stadgar.

 

§ 10

 

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

§ 11

 

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

§ 12

 

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordförande förhinder träder vice ordföranden in i ordförandes ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreterare och kassören.

 

Sekreteraren

att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten;

att föra prorokoll över Styrelsens sammanträden;

att registrera och förvara skrivelser;

att tillse att fattade beslut verkställs;

att om ordförande inte bestämmer annat, underteckna och utgående skrivelser och förvara kopior av dessa samt;

att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter;

att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och

idrottsorganisationer m fl som finns att få;

att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt att se till att

det finns verifikationer över dessa;

att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok

över föreningens räkenskaper;

att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta dekleration samt att

lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;

att¨årligen upprätta balans- samt resultaträkning;

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen

förvärvade priser införs;

att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkring

är tillräcklig, enligt beslut av Styrelsen tillse att såväl föreningens medlemmar

i föreningens verksamhet som föreningens irdottsmatrie, priser och övrig

tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp samt;

att utarbeta underlag för budget.

 

Verksamhets- och räkenskapsår m m

 

§ 13

 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 - 30/4.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet följande år.

 

Revision

 

§ 14

 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen av det senaste verksamhets- och räkenskapsåret senast en månad före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

Sektion

 

§ 15

 

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion nämligen.

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

§ 16

 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av ordförande och .......................övriga ledamöter. Sektionsstyrelse välj årligen bland röstberättigade medlemmar

 

a) av föreningens Årsmöte

b) av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken

handhas av sektionen. Föreningens Årsmöte skall godkänna sektionsmötes val

av sektionsstyrelse.

Härutöver får Styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.

 

§ 17

 

Styrelsen fastsäller i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

 

§ 18

 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

 

Möten

 

Ordinarie möten

 

§ 19

 

Med föreningen hålls Årsmöte i maj månad och möte .....gånger årligen.

 

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallese jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

§ 20

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 13 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 21

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 22

 

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden;

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justerare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt

rösträknare.

6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och

balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning

under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande

verksamhetsåret.

11. Val av

a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år:

b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år:

c) 3 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av

1 år:

d) Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte

Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta:

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara

sammankallande:

f) Beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.

12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.

13. Behandling av förslag, som väckt av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen

av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för

förslag om stadgeändring ellerupplösning av föreningen skall inlämnas senast

30 dagar, före mötet.

14. Övriga frågor.

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

Extra möte

 

§ 23

 

 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tindedel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till föreningens medlemmar eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dyl.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

§ 24

 

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21§§.

 

Beslut omröstning

 

§ 25

 

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- ell nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de 28§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentar till 8§ i RF:s stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotte. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

Stadgefrågor m m

 

§ 26

 

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedlägganing av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

§ 27

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall ansvändas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

 

§ 28

 

Utöva dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgänglig för medlemmarna.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgänglig för medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 13 NOV 2011 18:19 Skribent: Eva Coldwell

Postadress:
Tingsryds SK - Konståkning
Torgg.32
36230 Tingsryd

Besöksadress:
Torgg.32
36230 Tingsryd

Kontakt:
Tel: 0707954596
E-post: info@tingsrydsskrids...

Se all info